درباره سانپا

پس از ابلاغ تصویب نامه های ستادفرماندهی اقتصادمقاومتی کشور در خصوص پروژه های ملی با هدف جمعبندی برش استانی این پروژه ها و سایر پروژه های پیشنهادی دستگاهها و همچنین به منظور رصد دقیق پیشرفت پروژه های اقتصادمقاومتی و صرفه جوئی در زمان و هزینه های مکاتبه و دریافت گزارش های مختلف اقدام به طراحی و پیاده سازی نرم افزار تحت وب باعنوان سامانه ارزیابی و نظارت پروژه های اقتصاد مقاومتی "سانپا" گردید و این مهم با استفاده از ظرفیت یکی از شرکتهای دانش بنیان استان (شرکت مهندســی فنـاوری ســـــورنا) انجام شده است.